Räddningstjänsten i Västra Skaraborg undersöker påverkan av PFAS

rvs-arkiv-christian-svensson
Foto: Christian Svensson - Arkiv

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg (RVS) kommer att mäta hur mycket av det miljöfarliga ämnet PFAS som finns på brandstationerna.

Mätningarna kommer göras i Lidköping, Grästorp, Järpås, Kvänum, Nossebro och Vara. Resultatet av mätningarna kommer ligga till grund för vilka åtgärder som behövs för att sanera marken från PFAS.

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som ingår i den skumvätska som användes av RVS fram till 2011. Skummet var effektivt för att släcka så kallade vätskebränder, till exempel olje- och bensinbränder. RVS ersatte 2011 skumvätskan med ett bättre alternativ.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).